ul.Szkolna 35/37
42-256 Turów k.Cz-wy

+48 34 328 60 13
marol@marol.info.pl

Zmiany w podatku akcyzowym na węgiel

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące sposób nabycia węgla bez płacenia akcyzy. Polski ustawodawca narzuca nowe obowiązki na kupującego. Zmiany dotyczą osób nabywających opał bez akcyzy. Obecna wysokość podatku akcyzowego naliczanego do 1 tony węgla to 37,47 złotych osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym nie objętym zwolnieniem.

 

Od dnia 1 stycznia 2019 roku w związku z nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym – osoby fizyczne, chcące nabyć wyroby węglowe z zwolnieniu od akcyzy, są zobowiązane do:

  1. Okazania dowodu tożsamości sprzedawcy wyrobów węglowych, (dowód osobisty, paszport)
  2. Złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych (do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego), które musi zawierać dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania nabywcy, numer PESEL, oraz numer dowodu tożsamości.
  3. Czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.

 

Polski Ustawodawca nałożył również dodatkowe zobowiązanie na podmioty gospodarcze chcące nabyć węgiel przy zwolnieniu z akcyzy. Od 1 stycznia 2019 roku w/w podmioty zobowiązane są do:

  1. Złożenia oświadczenia zawierającego : nazwę nabywcy, adres siedziby lub zamieszkania nabywcy, numer NIP nabywcy, określenie ilości, rodzaju i przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych, oraz datę i miejsce złożenia oświadczenia.
  2. Czytelnego podpisu oświadczenia przez nabywcę lub osobę upoważnioną posiadającą pełnomocnictwo.

 

Za treść złożonego oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów zwolnienia z akcyzy ponoszą odpowiedzialność nabywcy składający oświadczenie. W przypadku złożenia nieprawidłowego oświadczenia może zostać naliczona zaległość w podatku akcyzowym, oraz odpowiedzialność karno skarbowa.

Pełna treść nowych przepisów znajduje się pod adresem internetowym: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1697/1